19.5.2017

TRIO ROK 2016

Náplň projektu v roce 2016

V roce 2106 probíhal začátek zamýšleného projektu na výzkum zelených střech. Nejprve byly finálně ustanoveny pracovní skupiny hlavního příjemce dotace i spolupracující výzkumné organizace. Současně byly vytvořeny vzájemné pracovní a komunikační linie těchto dvou skupin. Uvedené týmy byly ustanoveny na zakládající poradě účastníků projektu dne 24. 10. 2016. Na této poradě byly diskutovány cíle a úkoly, které byly plánovány a splněny v roce 2016. V tomto období se zejména jednalo o výrobu a přípravu pro zamýšlené měření stavebně-fyzikálních veličin zelených střech. Pracovníci příjemce zhodnotili své výrobní možnosti a definovali svůj potenciál produkce nových materiálů pro zkoumanou vrstvu.

Skupiny příjemce prověřila v období 08-12/2016 dostupnost vstupních  surovin. Byla ověřena zpracovatelnost alternativní suroviny „termobond“ ve výrobku SENIZOL GREEN. V měsíci říjnu proběhla testovací výroba matrace EnviRET v řádu stovek kusů – byla ověřena výroba většího počtu desek  při limitních parametrech výrobku, prověřeno nastavení stroje pro výrobu hromadného charakteru a vyzkoušeny různé frakce nadrcené suroviny a jejich vliv na vlastnosti výrobku a zejména technologickou zpracovatelnost. Vyrobené desky byly předány k prvním praktickým zkouškám dělení a kotvení – prováděla zavedená firma v oblasti zelených střech, byl navržen a ověřen postup pokládky desek metodou plátováním.  Byly založeny první referenční stavby pro možnost prezentace a fotodokumentace a pro možnost sledování parametrů a změn v dlouhodobém měřítku. Byla provedena ekonomická optimalizace vyráběných desek – maximální poměr vstupních surovin s „nulovou“ pořizovací hodnotou.

Výzkumná skupina VUT Brno zřídila a připravila tři mobilní testovací stolice dle svého vlastního návrhu pro přímé testování in situ ve vytipovaných lokalitách. Současně s těmito stolicemi pořídila i meteostanici pro přesné měření lokálních klimatických podmínek v místech, na kterých nejsou k dispozici přesná meteorologická data pro hodnocení chovaní instalované střešní vegetace. Na základě rešeršní zprávy o chování biodiverzní střechy byla zjištěna nutnost přesného hodnocení okolních podmínek (zejména pak orientace v prostoru, vývoj okolní vegetace, prostorová definice překážek v krajině, apod.). Pro objektivní monitoring vývoje střešní vegetace byl pořízen jednoduchý malý dron s integrovaným fotoaparátem pro monitoring testovacích stolic a jejich okolí. Díky tomuto přístroji bude též možné nedestruktivně monitorovat vývoj vegetace na nově založených rozchodníkových střechách, které jsou krátce po založení mimořádně citlivé na mechanické poškození způsobené pohybem člověka. Protože budou testovací stolice umístěny také mimo areál výzkumné organizace, vznikl zde požadavek na ochranu testovacích přístrojů v majetku výzkumné organizace. Z tohoto důvodu byly pořízeny dva ochranné uzamykatelné kufry pro uložení a přepravu testovacích přístrojů.

Na základě pracovní cesty za odborníky do Vídně na pracoviště Inženýrské výstavby univerzity BOKU bylo rozhodnuto o provedení vyhodnocení působení mrazových cyklů na celek i jednotlivé vrstvy zamýšlené testované skladby. Toto testování proběhlo v laboratořích VUT ústavu Pozemního stavitelství (označovaném PST) v prosinci 2016 v klimatických komorách na třech vybraných variantách skladby. Závěry z tohoto měření budou vyhodnoceny v lednu 2017.

Top